• Тел.: 8 (35157) 2-20-48, 8 (35157) 2-20-49
  • Е-mail: nagaybak.pom@mail.ru